ocena-bezpieczenstwa-kosmetykow1

Każdy produkt kosmetyczny przed wprowadzeniem na rynek Unii Europejskiej powinien zostać przebadany i oceniony pod względem bezpieczeństwa jego stosowania przez Konsumentów. Wymagania te nałożone zostały na Producentów oraz Dystrybutorów przez przepisy prawa krajowego oraz europejskiego:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych

Ustawa o kosmetykach z dn. 30 marca 2001 r. (Dz.U. nr 42, poz. 473)

Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dn. 12 grudnia 2003 r. (Dz.U. nr 229, poz. 2275)

Ocena bezpieczeństwa kosmetyków składa się z kilku etapów:

 • Ocena zgodności składu produktu z przepisami prawa,
 • Ocena toksykologiczna składników kosmetyku,
 • Ocena ekspozycji lub inaczej ocena narażenia,
 • Ocena ryzyka dla składników kosmetyku,
 • Ocena wyników badań laboratoryjnych i dermatologicznych gotowego kosmetyku,
 • Ocena przypadków niepożądanego działania,
 • Przygotowanie raportu z oceny bezpieczeństwa kosmetyku przez Safety Assessora

Raport z Oceny Bezpieczeństwa Produktu jest podstawą do rejestracji produktu w Cosmetic Products Notification Portal (CPNP)

Ilość próbek niezbędna do badań:

 • Wymagana do badań ilość produktu wynosi:
 • czystość mikrobiologiczna: 1 produkt w opakowaniu oryginalnym
 • test konserwacji: min. 150 ml
 • badania właściwości przeciwdrobnoustrojowych: min. 100 ml
 • test stabilności i kompatybilności z opakowaniem: 6 produktów w opakowaniach oryginalnych
 • pH: min. 50 ml
 • ocena organoleptyczna: min. 50 m
 • badanie aktywności wody: 2 x 25 ml
 • gęstość: min. 60 ml
 • lepkość: min. 400 ml
 • oznaczenie zawartości metali ciężkich: min. 50 g
 • badanie straty suszenia: min. 100 g
 • liczba kwasowa: min. 60 g
 • liczba jodowa: min. 20 g
 • liczba zmydlania: min. 100 g
 • liczba nadtlenkowa: min. 30 g
 • kwasowość: min. 200 g
 • badania dermatologiczne: min. 50 g
 • badania aplikacyjne: ilość próbek x ilość probantów + 2 szt.
 • badania aparaturowe: ilość próbek x ilość probantów + 2 szt.*
  *W przypadku zlecenia badań aparaturowych razem z badaniami aparaturowymi, nie ma konieczności dostarczania dodatkowych próbek.

W celu przygotowania kompletnego dossier produktu należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • Receptura produktu kosmetycznego (skład jakościowy i ilościowy), poszczególne surowce podpisane wg. nomenklatury INCI, numery barwników wg. Colour Index (nr CI), nr CAS, zawartość procentowa
 • Dla wszystkich surowców karty charakterystyki (MSDS)
 • Oświadczenie producenta kompozycji zapachowej, że jest ona zgodna z zaleceniami IFRA wraz z wykazem alergenów
 • W przypadku barwników – zaświadczenie, że barwnik spełnia kryteria czystości zgodnie z Rozporządzeniem Komisji 95/45/WE z 26 lipca 1995r.
 • Oświadczenie o braku substancji CMR kategoria 1A i 1B oraz kategoria 2 w rozumieniu części 3 załącznika VI do Rozporządzenia (WE) 1272/2008
 • Oświadczenie o metodzie produkcji zgodnej z GMP
 • Projekt etykiety lub informacje dotyczące specyfikacji produktu (zastosowanie, działanie, sposób użycia, nazwa, grupa docelowa np. produkt dla dzieci)
 • Oświadczenie o nietestowaniu na zwierzętach gotowego kosmetyku oraz surowców używanych do produkcji
 • Oświadczenie o braku doniesień o działaniach niepożądanych (dla produktów będących już na rynku)
 • Informacje o materiale, z którego wykonane jest opakowanie – preferowane świadectwo jakości.
 • Wszystkie wyniki badań laboratoryjnych i dermatologicznych

Laboratorium Ekolabos świadczy usługi Rejestracji kosmetyków / Oceny bezpieczeństwa produktu kosmetycznego w pełnym zakresie. W sprawie oferty prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem tel: 22 378 30 34 lub kosmetyki@ekolabos.pl