Plan Podziału Spółki

EKOLABOS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

 

 

Niniejszy plan podziału został sporządzony na podstawie art. 533 § 1 i 2 oraz art. 534 ustawy z dnia
15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (dalej: k.s.h.) w związku z zamiarem dokonania podziału spółki EKOLABOS sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000552492 (dalej: EKOLABOS), w trybie podziału przez wydzielenie poprzez przeniesienie części majątku EKOLABOS
w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

 

 1. SPOSÓB PODZIAŁU

 

 1. Podział zostanie dokonany w sposób uproszczony – w tym na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. i będzie polegał na przeniesieniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa EKOLABOS w postaci do nowo zawiązanej spółki PBN ESTATE sp. z o.o.
 2. Wskutek podziału, na PBN ESTATE sp. z o.o. zostanie przeniesiona część majątku EKOLABOS w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa o wartości 4.802.000,00 zł.
 3. Od dnia uzgodnienia Planu Podziału do dnia wydzielenia, EKOLABOS będzie prowadzić działalność w taki sposób, aby nie doszło do istotnych zmian wartości ekonomicznej wydzielanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, innych niż wynikające z normalnej działalności EKOLABOS.
 4. Po dokonaniu podziału, EKOLABOS będzie kontynuować działalność w oparciu o pozostałą część majątku, stanowiącą zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, jako wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie całość.
 5. Podział przez wydzielenie nastąpi bez obniżenia kapitału zakładowego EKOLABOS. Wydzielenie zostanie sfinansowane poprzez obniżenie kapitału własnego EKOLABOS, innego niż kapitał zakładowy.

 

 1. FORMA PRAWNA, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH
  W PODZIALE

 

 1. Spółka dzielona

 

EKOLABOS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000552492, NIP: 8943061284, kapitał zakładowy w wysokości 50 000,00 zł.

 

 1. Spółka nowo zawiązana

 

PBN ESTATE sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: PBN ESTATE) o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych i dzielącym się na 100 (słownie: sto) równych udziałów o wartości nominalnej po 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy udział.

 

 

 • STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW

 

 1. Informacje wymagane przez art. 534 par. 1 pkt 2 ksh:

 

W zamian za każde 10 udziałów w EKOLABOS, wspólnik EKOLABOS otrzyma jeden udział w PBN ESTATE o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych.

 

 1. Nie przewiduje się obowiązku dokonywania dopłat, o których mowa w art. 529 § 3 i 4 k.s.h.

 

 1. PODZIAŁ ORAZ ZASADY PRZYZNANIA UDZIAŁÓW

 

 1. Podział udziałów w PBN ESTATE między wspólników EKOLABOS będzie następujący:
  1. Mariola Bezłada obejmie 20 (słownie: dwadzieścia) udziałów w PBN ESTATE o łącznej wartości nominalnej w wysokości 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych;
  2. Piotr Bezłada obejmie 80 (słownie: osiemdziesiąt) udziałów w PBN ESTATE o łącznej wartości nominalnej w wysokości 4.000 (słownie: cztery tysiące) złotych.

 

 1. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY BĘDĄ UPRAWNIAŁY DO UCZESTNICTWA W ZYSKU

 

Dniem, od którego udziały będą uprawniały do uczestnictwa w zysku PBN ESTATE będzie dzień dokonania wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego PBN ESTATE sp. z o.o.

 

 1. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ WSPÓLNIKOM ORAZ INNYM OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ

 

Wspólnikom EKOLABOS ani innym osobom, nie zostaną przyznane przez PBN ESTATE żadne szczególne uprawnienia w związku z podziałem EKOLABOS.

 

 • SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRZYZNANE

 

Członkom organów spółek uczestniczących w podziale EKOLABOS, ani też innym osobom biorącym udział w podziale, nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści.

 

 • DOKŁADNY OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI LUB ULG PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ

 

W ramach podziału EKOLABOS poprzez przeniesienie części jej majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz PBN ESTATE, PBN ESTATE przejmie następujące składniki materialne i niematerialne przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej:

 

 1. prawo własności lokalu mieszkalnego numer 12 położonego przy ul. Bajana 24A we Wrocławiu, obręb Fabryczna, gmina Wrocław M., powiat M. Wrocław, województwo dolnośląskie, o powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynoszącej 55,70 m2, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr WR1K/00158467/3;
 2. prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 8/41 o powierzchni 0,0186 ha, oraz właścicielem znajdującego się na tej działce budynku, stanowiącego odrębną nieruchomość, położonych przy ul. Aleksandra Ostrowskiego nr 13e we Wrocławiu, obręb 0028 Grabiszyn, gmina Wrocław M., powiat M. Wrocław, województwo dolnośląskie, dla których Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr WR1K/00225813/5;
 3. prawo użytkowania wieczystego w udziale wynoszącym 1/48 części działki gruntu nr 8/33, o powierzchni 0,0692 ha oraz w takim samym udziale współwłaścicielem znajdującego się na tej działce gruntu urządzenia, stanowiącego odrębny przedmiot własności, położonych we Wrocławiu przy ul. Aleksandra Ostrowskiego we Wrocławiu, obręb 0028 Grabiszyn, gmina Wrocław M., powiat M. Wrocław, województwo dolnośląskie, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr WR1K/00158498/9;
 4. prawo własności nieruchomości gruntowej nr 6/7 położonej przy ul. Fabrycznej 16F we Wrocławiu, obręb 0028 Grabiszyn, gmina Wrocław M., powiat M. Wrocław, województwo dolnośląskie, o powierzchni 0,2092 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr WR1K/00447159/4.
 5. wszelkie prawa, obowiązki, należności i zobowiązania wynikające z:
  • umowy najmu numer 12 położonego przy ul. Bajana 24A we Wrocławiu, obręb Fabryczna, gmina Wrocław M., powiat M. Wrocław, województwo dolnośląskie, o powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynoszącej 55,70 m2, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr WR1K/00158467/3, zawartej dnia 17.04.2019 r. we Wrocławiu pomiędzy EKOLABOS sp. z o.o. z/s we Wrocławiu – Wynajmującym a Bartłomiejem Ślusarczykiem – Najemcą.
 1. 0,0186 ha położonych przy ul. Aleksandra Ostrowskiego nr 13e we Wrocławiu, obręb 0028 Grabiszyn, gmina Wrocław M., powiat M. Wrocław, województwo dolnośląskie, dla których Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr WR1K/00225813/5, zawartej dnia 27.10.2023 r. we Wrocławiu, pomiędzy EKOLABOS sp. z o.o. z/s we Wrocławiu – Wynajmującym a WroTechnika sp. z o.o. z/s we Wrocławiu, ul. Św. Jerzego 1A,50-518 Wrocław, KRS 0000647849, posiadającą NIP 8971831334 oraz REGON 365896930. Niniejsza umowa zawarta jest do 31.10.2024 r.
 2. Przedwstępnej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego przysługującego EKOLABOS sp. z o.o. działki gruntu nr 8/41 o powierzchni 0,0186 ha, oraz własność znajdującego się na tej działce budynku, stanowiącego odrębną nieruchomość, położonych przy ul. Aleksandra Ostrowskiego nr 13e we Wrocławiu, obręb 0028 Grabiszyn, gmina Wrocław M., powiat M. Wrocław, województwo dolnośląskie, dla których Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr WR1K/00225813/5 oraz udziału wynoszącego 1/48 części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 8/33 oraz we współwłasności znajdującego się na tej działce gruntu urządzenia, stanowiącego odrębny przedmiot własności, położonych przy ul. Aleksandra Ostrowskiego nr 13e we Wrocławiu, obręb 0028 Grabiszyn, gmina Wrocław M., powiat M. Wrocław, województwo dolnośląskie, dla których Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr WR1K/00158498/9, zawarta dnia 27.10.2023 r. przed notariuszem we Wrocławiu Pawłem Gandżą, Rep. A nr 1461/2023 r., pomiędzy EKOLABOS sp. z o.o. – Sprzedającym a WroTechnika sp. z o.o. – Kupującym. Przyrzeczona umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie do dnia 31.10.2024 r.
 1. umowy z dostawcami mediów do wskazanych w pkt 1-3 powyżej nieruchomości:
  1. umowa z dostawcą TAURON na dostawę energii elektrycznej dla lokalu mieszkalnego numer 12 położonego przy ul. Bajana 24A we Wrocławiu, obręb Fabryczna, gmina Wrocław M., powiat M. Wrocław, województwo dolnośląskie;
  2. Umowa z dostawcą MPWIK na dostawę wody dla budynku usługowego o powierzchni 186,9 m2, posadowionego na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 8/41 o powierzchni 0,0186 ha położonych przy ul. Aleksandra Ostrowskiego nr 13e we Wrocławiu, obręb 0028 Grabiszyn, gmina Wrocław M., powiat M. Wrocław, województwo dolnośląskie.
  3. bieżące wierzytelności wynikające z zawartych umów, długów i innych zobowiązań.
 2. PROCEDURA UPROSZCZONA

 

Na podstawie art. 5381 k.s.h., w związku z wyrażeniem zgody przez wszystkich wspólników spółek uczestniczących w podziale, odstąpiono od obowiązku:

 

 1. sporządzenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym EKOLABOS, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 k.s.h,
 2. udzielania informacji, o których mowa w art. 536 § 4 k.s.h.,
 3. badania niniejszego Planu Podziału przez biegłego i wydania przez niego opinii w tym zakresie, zgodnie z art. 537 § 1 k.s.h.

Sporządzono dnia 17.05.2024 roku 

Plan Podziału Spółki