rozporzadzenie woda pitna

Ministerstwo Zdrowia opracowało projekt nowego Rozporządzenia o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Rozporządzenie ma zastąpić obowiązujące przepisy z 2010r. W stosunku do wersji pierwotnej z 2007r projekt doprecyzowuje m.in. zwiększenie monitoringu organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej nad jakością wody. Informacje o pogorszeniu jakości wody przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne są obowiązane przekazywać w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze do właściwego Państwowego  Powiatowego lub Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego oraz  Wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Informacje powinny zawierać także plany działań naprawczych wraz z harmonogramem ich realizacji.

Wprowadzono również zmianę w obszarze przekazywania właściwemu  Państwowemu Powiatowemu lub Państwowemu Granicznemu Inspektorowi Sanitarnemu wyników badań wody. Zgodnie z projektem  przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne zostały zobowiązane do przekazywania wyników analiz w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania, a nie jak dotychczas na wniosek właściwego Państwowego Powiatowego lub Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego.

Ogólnopolskie Biuro Obsługi Klienta       22 379 25 20