Badanie cytotoksyczności

Badanie cytotoksyczności in vitro to testy, które służą do oceny wpływu substancji na żywe komórki poza organizmem. Testy te są ważne dla oceny biologicznej wyrobów medycznych, leków, pestycydów i innych związków chemicznych. Testy te mogą pomóc w określeniu, czy substancja jest toksyczna, drażniąca lub uczulająca dla komórek. Testy te mogą również pomóc w badaniu mechanizmów działania substancji na poziomie komórkowym.

Badanie Cytotoksyczności In Vitro

Testy cytotoksyczności in vitro można podzielić na ilościowe i jakościowe, oraz dalej ze względu na użytą metodę obserwacji efektu cytotoksycznego. Ostatecznie każdy test sprowadza się do obliczenia, bądź oszacowania wartości lD50 dla danej substancji aktywnej, czyli jej stężenia przy którym 50% komórek poddanych badaniu ulegnie zniszczeniu.
W testach jakościowych komórki są narażone na różne stężenia substancji i następnie oceniane pod względem stopnia uszkodzenia błony komórkowej, zmian morfologicznych i liczby martwych lub żywych komórek. Jakościowe testy cytotoksyczności są prostymi i szybkimi metodami, które mogą dać wstępny obraz o toksyczności substancji, ale nie dają dokładnej informacji o mechanizmach działania.
Ilościowe testy cytotoksyczności to testy, które służą do oceny wpływu substancji na żywe komórki poza organizmem za pomocą pomiaru określonych parametrów, takich jak liczba, proliferacja, aktywność metaboliczna, integralność błony komórkowej lub synteza DNA komórek. Ilościowe testy cytotoksyczności są ważne dla oceny biologicznej wyrobów medycznych, leków, pestycydów i innych związków chemicznych. Testy te mogą pomóc w określeniu, czy substancja jest toksyczna, drażniąca lub uczulająca dla komórek. Testy te mogą również pomóc w badaniu mechanizmów działania substancji na poziomie komórkowym.

Istnieje wiele rodzajów ilościowych testów cytotoksyczności, które różnią się metodami wykrywania, systemami komórkowymi i parametrami oceny. Niektóre z najczęściej stosowanych testów to:

Test MTT

polega na pomiarze ilości formazanu, który jest produktem redukcji soli tetrazolowej przez enzymy mitochondrialne komórek. Formazan jest nierozpuszczalny i ma ciemnoniebieski kolor. Im więcej żywych i aktywnych metabolicznie komórek jest w hodowli, tym więcej formazanu jest wytworzonego i tym większa jest absorbancja światła przez próbkę. Absorbancję można zmierzyć za pomocą spektrofotometru lub czytnika płytek.

Test błękitu trypanu

polega na pomiarze liczby komórek wybarwionych błękitem trypanu, który jest barwnikiem o dodatnim ładunku. Ten barwnik nie wnika do żywych komórek, ale przenika do komórek martwych lub uszkodzonych, wybarwiając je na kolor niebieski. Komórki wybarwione błękitem trypanu  zliczamy pod mikroskopem lub automatycznym licznikiem komórek.

Test jodku propidyny

polega na pomiarze fluorescencji jodku propidyny, który jest barwnikiem fluorescencyjnym. Ten barwnik wnika do wnętrza komórek martwych i interkaluje z kwasami nukleinowymi, wykazując czerwoną fluorescencję. Fluorescencję można zmierzyć za pomocą cytometru przepływowego lub czytnika płytek.
Poprawnie wykonany test cytotoksyczności, a zwłaszcza odpowiedni dobór linii komórkowych są gwarantem późniejszego sprawnego procesu wprowadzenie produktu na rynek.

Badanie cytotoksyczności wg PN-EN ISO 10993-5

jest oparte na normie międzynarodowej ISO 10993-5, która została opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Norma ta została również przyjęta jako norma europejska EN ISO 10993-5 i jest obowiązująca w Polsce od 2009 roku. Norma ta jest zgodna z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych.

Badanie cytotoksyczności wg PN-EN ISO 10993-5 to badanie in vitro, które jest częścią biologicznej oceny wyrobów medycznych. Celem tego badania jest sprawdzenie, czy substancje zawarte w wyrobach medycznych mogą uszkadzać komórki ludzkie lub zwierzęce. Badanie to jest ważne dla oceny bezpieczeństwa i skuteczności wyrobów medycznych, takich jak implanty, opatrunki, strzykawki, cewniki, itp.

Badanie wg PN-EN ISO 10993-5 polega na przygotowaniu ekstraktu z badanej substancji i narażeniu na niego komórek hodowanych w laboratorium. Komórki mogą być pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego, w zależności od celu badania. Następnie ocenia się wpływ ekstraktu na żywotność, metabolizm lub błonę komórkową komórek. Można stosować różne metody pomiaru cytotoksyczności, takie jak test MTT, test NRU, test LDH lub test XTT. Wyniki badania są wyrażane jako procentowa zmiana żywotności komórek w porównaniu z kontrolą.

Zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta w sprawie badań cytotoksyczności pod numerem 71 738 20 25 lub biuro@ekolabos.pl