badanie wody do sanepidu

Badanie wody do Sanepidu

Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dotstarczanej przez wodociągi w Polsce pełni Państwowa Inspekcja Sanitarna. Jakość wody kontrolowana jest w sposób ciągły zgodnie z opracowanym harmonogramem na cały rok. Analizy wody w ramach takiego monitoringu wykonywane są w laboratoriach Sanepidu a w przypadku braku laboratorium w strukturze lokalnej stacji sanitarno epidemiologicznej podzlecane są do akredytowanych laboratoriów.

Badanie wody w lokalach gastronoimcznych

Badania wody na potrzeby Sanepidu z prywatnych obiektów handlowo usługowych nie podlegają nadzorowi w ramach Państwowego monitoringu. Analiza wody jest jednym z elementów zapewnienia bezpieczeństwa żywności zgodnie z systemem analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP). System taki obowiązuje (a przynajmniej powinien obowiązywać) w każdym obiekcie produkcji żywności lub żywienia zbiorowego. Badania wody zlecane są zatem w regularnych odstępach czasu przez każdego producenta żywnosci oraz każdy lokal gastronomiczny, stołówkę lub tym podobne. Obowiązek realizacji założeń systemu HACCP spoczywa na właścicielu obiektu.

Gdzie zrobić badanie wody

Analizę wody na potrzeby Sanepidu można zlecić w każdy laboratorium badania wody posiadającym stosowne Zatwierdzenie zgodnie z Ustawą o zaopatrzeniu w wodę oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Zatwierdzenie takie wydawane jest przez Pańśtwowego Inspektora Sanitarnego na podstawie udokumentowanego systemu zarządzania jakością w laboratorium lub na podstawie certyfikatu akredytacji. Akredytacja laboratorium nie jest równoznaczna z Zatwierdzeniem laboratorium przez Inspekcję Sanitarną. Wszystkie akredytowane laboratoria badające wodę do spożycia muszą dodatkowo uzyskać stosowne Zatwierdzenie.

Dlaczego należy badać wodę pitną

Za jakość wody pitnej dostarczanej przez wodociągi odpowiada jej dystrybutor. Nie oznacza to niestety, że zła jakość wody w naszym kranie to wina MPWiK (a przynajmniej nie zawsze). Najczęściej występującym problemem z jakością wody jest jej zakażenie mikrobiologiczne. Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia woda przeznaczona do spożycia powinna być wolna od bakterii chorobotwórczych takich jak bakterie coli, paciorkowce kałowe czy beztlenowce, a ilość drobnoustrojów niechorobotwórczych nie powinna wykraczać poza przyjęty stan prawidłowy. Zakażenia mikrobiologiczne mają charakter punktowy i najczęściej zaczynają się od końca sieci wodociągowej tj. od wylewki. Zakażenie wodociągu postępuje niejako „w górę” sieci. Ponieważ dostawca wody nie jest w stanie panować nad stanem higieny każdego kranu w Kraju jego odpowiedzialność za jakość wody ograniczona jest do zwnętrznej sieci przesyłowej. Za jakość wody wewnątrz budynku odpowiada zawsze jego administrator. Problemy z mikrobiologiczną jakością wody zdarzają się najczęściej tam gdzie pobór wody jest mały lub wręcz zerowy tj. w nieużywanych lokalach czekających nieraz miesiącami na najemcę, w ośrodkach wypoczynkowych o niskim obłożeniu lub w nowowybudowanych budynkach, gdzie sieć wodociągowa nie została prawidłowo zdezynfekowana i wypłukana po zakończeniu prac. Aktualny wynik badania wody będzie nam potrzebny zawsze gdy chcemy uzyskać odbiór budynku, otworzyć nowy punkt gastronomiczny lub gabinet kosmetyczny czy też lekarski. Częstotliwość kontrolnych badań wody uzależniona jest od charakteru działalności oraz ilości osób korzystających z oferty danego punktu.

Jak zlecić analizę wody

W celu zamówienia usługi badania wody należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta laboratorium Ekolabos. Zgodnie z procedurą konieczne będzie wypełnienie zlecenia w którym podamy dane zamawiającego oraz adres poboru próbek. Cała operacja odbywa się telefonicznie oraz elektronicznie dzięki czemu czas potrzebny na dopełnienie tego obowiązku jest ograniczony do minimum. Wyniki analizy wody zostaną przesłane na maila lub pocztą w zależności od tego na którą opcję się zdecydujemy.

Zamów Badanie Wody – Kliknij Tutaj

Ogólnopolskie Biuro Obsługi Klienta       22 379 25 20