You are currently viewing Badania żywności

Badania żywności

Badania żywności

Badanie żywności jest najbardziej podstawowym elementem zapewnienia jakości w produkcji artykułów spożywczych. Producent powinien zapewnić bezpieczeństwo żywności przeznaczonej do spożycia przez cały okres jej obecności na rynku tj. od momentu wyprodukowania do momentu nabycia przez konsumenta, bez narażania konsumenta na niebezpieczeństwa wynikające z pogorszenia jakości mikrobiologicznej i fizykochemicznej produktu w okresie jego przydatności do spożycia. Pogorszenie jakości produktu może nastąpić na skutek działania czynników fizycznych, chemicznych lub mikrobiologicznych. Na trwałość i stabilność produktu w czasie wpływa wiele elementów, z których zdecydowanie najważniejszymi są odpowiednie przygotowanie (zakonserwowanie) produktu, warunki przechowywania oraz transportu.

Najgorszym efektem zepsucia produktu spożywczego jest jego zakażenie przez bakterie chorobotwórcze. Spożycie takiego produktu może wywołać stany chorobowe a nawet śmierć. Do najbardziej niebezpiecznych bakterii występujących w żywności należą Listeria monocytogenes, Bacillus cereus, Salmonella,  Staphylococcus aureus a także powszechnie występująca Escherichia coli.

Badania żywności w produkcji

Produkcja żywności jest w dzisiejszych czasach obwarowana wieloma przepisami prawnymi nakładającymi na Producenta wiele obowiązków.  Jednym z nich jest kontrola jakości produkcji w ramach systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli. Wyprodukowana partia żywności może zostać zwolniona do sprzedaży dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania. Pozytywny wynik badania tuż po wyprodukowaniu produktu spożywczego nie gwarantuje jednak, że zostanie on zachowany w czasie. Odpowiedni sposób konserwacji powinien zostać dobrany już na etapie „projektowania” nowego produktu. W celu potwierdzenia czy artykuł spożywczy nie psuje się w trakcie deklarowanego przez Producenta terminu ważności wykonuje się badania przechowalnicze. Odporność produktu na zmienne warunki przechowywania i transportu potwierdza się w badaniach obciążeniowych. W trakcie takich badań gotowy produkt poddawany jest między innymi skokowym zmianom temperatury i/lub wilgotności, długotrwałemu działaniu wysokiej temperatury oraz badaniom mechanicznym mającym odwzorować zachowanie produktu w czasie transportu.

Rodzaje badań żywności

Badanie żywności można zatem podzielić na badania fizyczne, chemiczne oraz badania mikrobiologiczne. Zakres badań oraz wymagania stawiane żywności opisują odpowiednie przepisy prawne zarówno unijne jak i krajowe.

Najczęściej przepisy te definiują także metody badań jakie powinny być stosowane do analiz żywności. Wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać żywność zostały na przykład opisane w Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 1441/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r w sprawie kryteriów mikrobiologicznych jakim powinny odpowiadać środki spożywcze.

Laboratorium Ekolabos oferuje szeroki zakres badań żywności. Nasza oferta kierowana jest zarówno do dużych producentów jak i obiektów żywienia zbiorowego. Zachęcamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta w celu zapoznania z dokładną ofertą.